Jap44-14b.jpg (58970 bytes)

 

Takayama Village. Japan

herta_ser1.GIF (61 bytes)
Russia ProPhoto

strelka.gif (880 bytes)